غيبت نامزد اتخابات

آيا بين نقد و ارزيابى عملكرد نامزد انتخابات با غيبت كردن از او تفاوت وجود دارد؟

entekhabat.gif همه مراجع: غيبت آن است كه پشت سر مسلمان عيب پنهان او گفته شود ولي انتقاد و نقد، يعني بررسي و تميز دادن خوب از بد، انتقاد از نامزدهاى انتخاباتى در صورتى كه در مقام مشورت براى رأى دادن به آنها باشد اشكال ندارد، ولى بايد صفات و نقاط ضعفي را كه مربوط به حوزه فعاليت او است، بيان نمايند، اما توهين، تحقير و تهمت نسبت به مؤمن، حرام است.[1]

خمس كتاب

آيا به كتاب هايى كه براى ترم هاى آينده تهيه مى كنيم، خمس تعلق مى گيرد؟

همه مراجع (به جز بهجت، فاضل، نورى): در فرض ياد شده خمس دارد مگر آنكه داشتن آنها مورد نياز و در شأن شخص باشد، در اين صورت خمس ندارد.(1)
آيات عظام بهجت، فاضل و نورى: آرى، خمس دارد؛ مگر آنكه نتوانيد در سال آينده تهيه كنيد، در اين صورت خمس ندارد.(2)
پی نوشت ها:
______________
1. امام، استفتائات، ج 1، س 89 ؛ خامنه اى، اجوبة، س 899 ؛ تبريزى، استفتائات، س 805 ؛ مكارم، توضيح المسائل، م 1507 ؛ صافى، جامع الاحكام، ح 1، س 738 و 744 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1783 ؛ دفتر: سيستانى .

خمس بن دانشجويى

آيا به بن و كالابرگ هايى كه به دانشجويان مى دهند، خمس تعلق مى گيرد؟

آيات عظام امام، خامنه اى و نورى: خير، خمس ندارد.[1]
آيات عظام بهجت، فاضل و مكارم: اگر تا سر سال خمسى زياد بيايد، بنابر احتياط واجب خمس دارد.[2]
آيات عظام تبريزى و وحيد: اگر ارزش آن زياد و قابل توجه باشد و تا سر سال خمسى زياد بيايد، خمس دارد.[3]
آيات عظام سيستانى و صافى: اگر تا سر سال خمسى زياد بيايد، خمس دارد.[4]
تبصره. بن دانشجويى هديه محسوب مى شود.
پی نوشت ها
_______________
[1]. امام، توضيح المسائل، م 1753؛ نورى، توضيح المسائل، م 1749؛ خامنه اى، اجوبة، س 850 و 862.

خمس شراكت

اگر شريك من، خمس سهم و سرمايه خود را ندهد، تكليفم چيست؟ آيا ادامه شراكت با او جايز است؟

همه مراجع (به جز تبريزى و سيستانى): هيچ كدام نمى توانيد در آن تصرف كنيد و ادامه شراكت با او جايز نيست؛ مگر آنكه از حاكم شرع اجازه بگيريد.[1]
آيات عظام تبريزى و سيستانى: اگر شما خمس سهم و درآمد خود را بدهيد، مى توانيد در سرمايه مشترك تصرف كنيد.[2]
پی نوشت ها
___________
[1]. توضيح المسائل مراجع، م 1793 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1810 ؛ دفتر: خامنه اى.
[2]. توضيح المسائل مراجع، م 1793.

خمس بورسيه

آيا به پولى كه دانشگاه به عنوان بورسيه مى دهد، خمس تعلق مى گيرد؟

همه مراجع: آرى، چنانچه تا سر سال خمسى زياد بيايد، خمس دارد.[1]
تبصره. دانشجويان بورسيه دبيرى و غيره كسانى اند كه چند سالى آموزش مى بينند و در اين مدت حقوقى از سوى دانشگاه يا وزارتخانه مربوطه دريافت مى كنند و تعهد مى دهند كه پس از پايان تحصيلات، در مقابل حقوق دريافت شده، خدمت كنند. اين حقوق تفاوتى با ساير درآمدها ندارد؛ از اين رو به آن خمس تعلق مى گيرد.
پی نوشت ها
______________
[1]. توضيح المسائل مراجع، م 1752؛ نورى، توضيح المسائل، م 1748؛ خامنه اى، اجوبة، س 995 و وحيد، توضيح المسائل، م 1760.

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: