شك در وضو

احکام شک در وضو

vozoo.jpgكسى كه شك دارد وضو گرفته يا نه، آيا بايد براى نماز وضو بگيرد؟
همه مراجع: آرى، بايد وضو بگيرد.[1]
 
كسى كه بعد از نماز شك مى كند كه قبل از نماز وضو گرفته يا نه، چه تكليفى دارد؟
همه مراجع (به جز تبريزى، صافى و وحيد): نمازى كه خوانده، صحيح است؛ ولى بايد براى نمازهاى بعدى، وضو بگيرد.[2]
آيات عظام تبريزى، صافى و وحيد: چنانچه احتمال مى دهد، پيش از نماز به گرفتن وضو توجّه داشته، نمازى كه خوانده صحيح است؛ ولى بايد براى نمازهاى بعدى، وضو بگيرد.[3]
 

ضرورت تقليد

چرا تقليد كنيم؟ فلسفه آن چيست؟

ذهنِ پرسش گر هر مسلمانى، در جست وجوى فلسفه احكام شرعى است. اهميّت آگاهى از فلسفه تقليد، نسبت به ديگر احكام، بيشتر است؛ زيرا:

در شريعت اسلام، واجبات و محرماتى وجود دارد كه خداى حكيم، آنها را براى سعادت دنيا و آخرت انسان تشريع كرده است؛ واجبات و محرماتى كه اگر انسان آنها را اطاعت نكند، نه به سعادتِ مطلوب مى رسد و نه از عذاب سرپيچى از آنها در امان مى ماند.

براى شناخت احكام شرعى، آگاهى هاى فراوانى، از جمله: فهم آيات و روايات، شناخت حديث صحيح از غير صحيح، كيفيت تركيب و جمع روايات و آيات و ده ها مسئله ديگر لازم است كه آموختن آنها، نيازمند سال ها تلاش جدى است.

خون لثه روزه دار

گاهى از لثه هايم خون بيرون مى آيد و با آب دهان مخلوط مى گردد ؛ آيا اگر آن را فرو ببرم، روزه باطل مى شود؟

گاهى از لثه هايم خون بيرون مى آيد و با آب دهان مخلوط مى گردد ؛ آيا اگر آن را فرو ببرم، روزه باطل مى شود؟
همه مراجع (به جز تبريزى، صافى و نورى) : اگر خون لثه در آب دهان مستهلك شود، فرو بردن آن روزه را باطل نمى كند.[1]
آيات عظام تبريزى و صافى : اگر خون لثه در آب دهان مستهلك شود، بنا بر احتياط واجب فرو نبرد و بيرون بريزد.[2]
آيه اللّه نورى : فرو بردن آن جايز نيست ؛ هرچند در آب دهان مستهلك شود.[3]
__________________
[1]. امام، سيستانى، فاضل و مكارم، تعليقات على العروة، الفصل الرابع، م 1 ؛ خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاآت،763 و دفتر: وحيد، بهجت. 
[2]. تبريزى، استفتاآت، س 640 و دفتر: صافى. 

روزه در سفر

كسى كه در ماه رمضان صبح مسافرت مى كند، مى تواند در منزل خود صبحانه بخورد يا بايد از حد ترخّص بگذرد؟

همه مراجع: روزه دارى كه پيش از ظهر مسافرت مى كند، تا حد ترخص نرسيده، نمى تواند روزه را بخورد، و اگر پيش از آن روزه را باطل كند، بايد روزه را قضا كند و كفاره هم بدهد.[1]

شخصى در سفر بود و قصد داشت پيش از ظهر به وطن برسد و نيت روزه كند، ولى در بين راه سهواً چيزى خورد، آيا مى تواند آن روز را روزه بگيرد؟

همه مراجع: اگر شخصى در سفر باشد و قصد داشته پيش از ظهر به وطن برسد و روزه بگيرد ولى در بين راه از روى فراموشى و غفلت چيزى بخورد نمى تواند آن روز را روزه بگيرد.[2]
___________________

زن باردار

زن باردارى كه نتوانسته روزه بگيرد، تكليفش چيست؟

آيات عظام امام، خامنه اى و نورى: اگر روزه براى جنين ضرر داشته است، بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد و اگر براى خودش ضرر داشته، بنابر احتياط واجب بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد و در هر حال روزه ها را بايد قضا كند.[1]
آيات عظام بهجت، سيستانى و فاضل: افزون بر قضاى روزه ها، بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد ؛ خواه روزه براى جنين ضرر داشته باشد، يا براى خودش.[2]

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: