فلسفه سیاه پوشى

فلسفه سیاه پوشى در ایام عزادارى چیست؟

رنگ سیاه از جهات گوناگون، آثار و خواص مختلف دارد و به اعتبار هر یک
از این خواص، در مورد یا مواردى خاص، فرد یا گروهى مخصوص براى منظور ویژه خویش از آن بهره مى گیرند. رنگ سیاه از جهتى رنگ پوشش است؛ یعنى، رنگ تیره سبب استتار و اختفا مى گردد و گاه براى چنین امرى به کار گرفته مى شود.
رنگ سیاه از جهت دیگر، رنگ هیبت و تشخص است و ازاین رو، لباس رسمى شخصیت ها نوعا سیاه یا سرمه اى سیر است، و در نقل هاى تاریخى موارد فراوانى را مى توان یافت که براى نشان دادن هیبت و تشخص فرد، گروه، حکومت یا مسأله اى از این رنگ استفاده مى شده است.

عقلانيت تقليد

تقليد، پذيرفتن بدون دليل است و عقل انسان چيزى را بدون دليل نمى پذيرد!؟

عقل انسان هرگز چيزى را بدون دليل نمى پذيرد؛ امّا تقليدى كه مسلمانان از آن بحث مى كنند، پذيرش بدون دليل نيست. براى مثال مجتهد به مسئله  وجوب خمس فتوا مى دهد و دليل او آيه 41 سوره «انفال» و رواياتى است كه در اين زمينه وارد شده است. مقلّد نيز هرگز اين فتوا را بدون دليل نمى پذيرد. دليل او براى پذيرش فتواى مجتهد، اين است كه مى داند خداوندِ حكيم، تكاليفى را براى انسان معيّن كرده؛ يعنى، بعضى كارها را بر او واجب يا حرام كرده است و احتمال مى دهد كه يكى از اين واجبات، وجوب خمس باشد.

غسل جايگزين وضو

با چه غسل هايى مى توان نماز خواند؟

آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: تنها با غسل جنابت مى توان نماز خواند؛ ولى با غسل هاى ديگر بايد وضو هم گرفت.[1]
آيات عظام تبريزى، سيستانى، مكارم، نورى و وحيد: با همه غسل هاى واجب و مستحب معتبر و مأثور ـ غير از غسل استحاضه متوسطه ـ مى توان نماز خواند؛ اگر چه احتياط مستحب آن است كه [در غير غسل جنابت] وضو هم بگيرد.[2]
تبصره. آيه اللّه  مكارم در اقسام استحاضه، استحاضه متوسطه را قبول ندارند. بنابراين غسل استحاضه متوسطه معنا ندارد.
 
اگر كسى بعد از غسل جنابت براى نماز وضو بگيرد، كار حرامى انجام داده است؟
همه مراجع: آرى، وضو بدعت و حرام است؛ ولى غسل او باطل نمى شود.[3]

خمس ارث

احکام خمس

ارثى که از خویشان نزدیک (مانند پدر، مادر و همسر) به انسان مى رسد، خمس دارد؟
همه مراجع: خیر.[1]
اگر ارثیه را به قصد تجارت و افزایش ارزش آن نگه دارد، آیا به ترقى قیمت آن پس از فروش خمس تعلق مى گیرد؟
همه مراجع: آرى.[2]
_____________________
[1]. توضیح المسائل مراجع، م ۱۷۵۴، نورى، توضیح المسائل، م ۱۷۵۰، خامنه اى، اجوبة، س ۸۵۸ و وحید، توضیح المسائل، م ۱۷۶۲.

غسل ارتماسى

احکام غسل ارتماسی

آیا انجام غسل ارتماسى، با لباس زیر در استخر جایز است؟
همه مراجع: اگر آب یکباره تمام بدن را فرا بگیرد، غسل صحیح است.[1]
کسى که تمام بدنش زیر آب است، آیا مى تواند نیت غسل ارتماسى کند یا اینکه باید از آب بیرون آید و بعد  در آب فرو رود؟
آیات عظام امام، بهجت، فاضل و نورى: آرى، ولى باید بعد از نیت، بدن را زیر آب حرکت دهد.[2]
آیات عظام تبریزى، سیستانى، صافى و مکارم: بنا بر احتیاط واجب باید در غسل ارتماسى، مقدارى از بدن بیرون آب باشد.[3]
آیة اللّه  وحید: بنا بر احتیاط واجب، باید در غسل ارتماسى تمام بدن بیرون آب باشد.[4]

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: