استعمال کرم ضدآفتاب

استفاده از كرم‏هاى چرب كننده و ضد آفتاب، بر روى دست و صورت چه حكمى دارد؟

آيات عظام امام خمينى، تبريزى، خامنه‏اى، فاضل و وحيد: اگر آرايش و زينت محسوب نشود و بوى خوش آن باعث تحريك نامحرم نگردد، اشكال ندارد.آيت اللّه فاضل، جامع‏المسائل، ج‏1، س‏1707 و ج‏2، س‏1328؛ آيت اللّه خامنه‏اى، استفتاء، س 662؛ آيت اللّه تبريزى، صراطالنجاة، ج‏5، س‏1253؛ دفتر امام خمينى، آيت اللّه وحيد.
آيات عظام بهجت و صافى: اگر آرايش و زينت محسوب نشود و بوى خوش آن باعث تحريك نامحرم نگردد، اشكال ندارد؛ ولى بنابر احتياط واجب بايد صورت را از نامحرم بپوشاند.دفتر آيت اللّه بهجت و آيت اللّه صافى.
آيات عظام سيستانى، مكارم و نورى: اگر به مقدار كم و متعارف باشد اشكال ندارد.آيت اللّه مكارم، استفتاءات، ج‏2، س‏151 و 1034؛ آيت اللّه نورى، استفتاءات، ج‏1، س‏491 و آيت اللّه سيستانى، سايت، زينت. (احكام نگاه و پوشش، سيد مجتبي حسيني، كد: 175/500018)