دروغ مصلحتي

دروغ مصلحتى چه حكمى دارد؟

همه مراجع: «دروغ مصلحتى» به معناى رايج نزد مردم - كه در واقع «دروغ منفعتى» است حرام است. موارد جواز دروغ در اسلام مشخص است ؛ از جمله آنها وجود مصلحت اهم (مثل حفظ جان مؤمن و يا رفع نزاع بين دو مسلمان ) است. امام، استفتاءات، ج 2، گناهان كبيره، س 4 ؛ دفتر: همه مراجع.

دروغ از گناهان كبيره است و مصلحت انديشي موجب رفع حرمت نمي‏شود؛ بلي مواردي استثناء شده كه در كتب فقهي مذكور است. مثل دروغ براي اصلاح بين دو مسلمان، در مواردي كه جان انسان در خطر است و...، (استفتاآت امام خميني، ج 2، ص 616 و 617). (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 503/500016)