نگاه اتفاقی به عکس های مبتذل در صفحات اینترنت

در حين كار با شبكه اينترنت گاهى در كنار برخى از مقالات، عكس‏هاى مبتذل ديده مى‏شود كه ناگزير از ديدن آنها هستيم ؛ راهنمايى شما چيست؟

آيات عظام امام، تبريزى، خامنه‏اى، سيستانى، فاضل و وحيد: اگر به طور اتفاقى چشمتان به آن بيفتد، اشكال ندارد ؛ ولى نگاه به آن با قصد لذت حرام است و بنابر احتياط واجب، بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه، جايز نيست. امام، تعليقات على‏العروة، (احكام التخلى )، م‏2 ؛ مكارم، استفتاءات، ج‏2، س‏1033 و تعليقات على‏العروة، (احكام التخلى )، م‏2 ؛ صافى، جامع‏الاحكام، ج‏2، س‏1707 ؛ نورى، التعليقات على‏العروة، (احكام التخلى )، م‏2 ؛ دفتر: بهجت ؛ سيستانى، تعليقات على‏العروة، (احكام التخلى )، م‏2 و Sistani.org، (تصوير )، س‏1 و 2 ؛ تبريزى، صراطالنجاة، ج‏3، س 778 ؛ خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س‏1314 ؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج‏1، س‏1731 و تعليقات على‏العروة، ج‏1، (احكام التخلى )، م‏2 ؛ دفتر: وحيد.
آيات عظام بهجت، صافى، مكارم و نورى: اگر به طور اتفاقى چشمتان به آن بيفتد، اشكال ندارد ؛ ولى نگاه عمدى به آن (هر چند بدون قصد لذت )، جايز نيست. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 350/500016)