آرايش صورت در نماز

زنى كه آرايش كرده؛ آيا بايد در هنگام نماز چهره خود را بپوشاند؟

همه مراجع: اگر مرد نامحرم او را نمى‏بيند، پوشاندن چهره آرايش كرده در نماز واجب نيست.العروة الوثقى، ج 1، فى الستر و الساتر، م 5. (احكام نگاه و پوشش، سيد مجتبي حسيني، كد: 201/500018)