وقت غسل جمعه

وقت غسل جمعه تا چه زمانى است؟

همه مراجع: وقت غسل جمعه از اذان صبح است تا اذان ظهر (هر چند نزديك ظهر بهتر است) و اگر تا اين موقع انجام نداد، مى‏تواند آن را بدون قصد ادا و قضا بعد از ظهر به جا آورد.( توضيح‏المسائل مراجع، م 644 و وحيد، توضيح المسائل، م 650.) (احكام وضو غسل و تيميم، سيدمجتبي حسيني، كد: 120/500030)

Tags: