اختلاف مراجع تقليد در ثبوت عيد فطر

اگر بين مراجع تقليد در ثبوت عيد فطر، اختلاف پيش آيد، وظيفه مكلف چيست؟ آيا هر مقلد بايد به نظر مرجع تقليد خود مراجعه كند؟

همه: در ثبوت اول ماه تقليد راه ندارد، بلكه اگر شخص از گفته و اعلام نظر مرجع تقليد، اطمينان به رؤيت ماه پيدا كند، بايد روزه خود را افطار كند و اگر شك داشت، بايد آن روز را روزه بگيرد.العروة الوثقى، ج 2، الصوم، طرق ثبوت الهلال، م 1. (احكام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 227/500017)