قضاى اعتكاف

چنانچه اعتكاف مستحبى را به جهتى به هم بزند، آيا قضاى آن واجب مى شود؟

etekaf9.jpg
همه مراجع (به جز تبريزى، سيستانى و وحيد): اگر بعد از روز دوم باطل كند، بايد قضاى آن را به جا آورد و اگر پيش از آن باشد چيزى بر عهده او نيست[1].

آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد:
اگر بعد از روز دوم باطل كند، بنابر احتياط واجب بايد قضاى آن را به جا آورد و اگر پيش از آن باشد، چيزى بر عهده او نيست[2].

تبصره: قضاى اعتكاف مانند اصل اعتكاف است. بنابراين بايد شرايط آن را رعايت كند و حداقل سه روز متوالى روزه بگيرد.

اعتکاف و اجازه شوهر

آيا زن براى رفتن به اعتكاف، نياز به اجازه شوهر دارد و اگر بدون اجازه برود، آيا اعتكافش صحيح است؟

etekaf8.jpg
امام: زن بايد با اجازه شوهرش به اعتكاف برود و اگر اجازه ندهد - چنانچه باعث تضييع حق (زناشويى) او شود - بنابر احتياط واجب اعتكافش باطل است و اگر با حق او منافات نداشته باشد، اعتكافش صحيح است[1].

آيات عظام بهجت و تبريزى: زن بايد با اجازه شوهرش به اعتكاف برود و اگر اجازه ندهد - چنانچه باعث تضييع حق (زناشويى) او شود - اعتكافش باطل است و اگر با حق او منافات نداشته باشد، بنابر احتياط واجب باطل است[2].

اعتکاف در مسجد دانشگاه

اعتكاف در چه مساجدى جايز است؟ آيا در مساجد دانشگاه ها مى توان اعتكاف كرد؟

etekaf7.jpg
همه مراجع (به جز امام، خامنه اى و مكارم): اعتكاف در مساجد جامع شهرها جايز است و در سايز مساجد جايز نيست.[1]
امام: اعتكاف بايد در مساجد چهارگانه باشد و بنابر احتياط واجب در مساجد جامع، بايد به قصد رجا انجام گيرد و در غير مساجد جامع صحيح نيست.[2]
آيات عظام خامنه اى، سيستانى، صافى و فاضل: اعتكاف در همه مساجد مانند مسجد دانشگاه ها به قصد رجا و مطلوبيت جايز است.[3]

اعتکاف در سفر

در ايام اعتكاف در مسافرت هستم، چگونه مى توانم از اعتكاف بهره ببرم؟

etekaf6.jpg
آيات عظام امام، خامنه اى، تبريزى، صافى، فاضل، نورى و وحيد: اگر قصد ده روز كنيد، مى توانيد در اعتكاف شركت كنيد؛ ولى نذر روزه در مسافرت جايز نيست.[1]
آيات عظام بهجت و سيستانى: مى توانيد حتى در همان سفر نذر روزه كنيد و در اعتكاف شركت نماييد.[2]
آية اللّه مكارم: اگر قصد ده روز كنيد، مى توانيد در اعتكاف شركت كنيد؛ ولى نذر روزه در سفر اشكال دارد و اگر نذر كرد، احتياط آن است كه به نذر خود عمل كند.[3]

شرط در اعتكاف

آيا معتكف مى تواند به هنگام نيت اعتكاف، شرط كند كه هر زمان خواست (هر چند بدون عذر)، از اعتكاف خارج شود؟

etekaf5.jpg
امام: مى تواند شرط كند كه اگر عذر عرفى يا شرعى برايش پيدا شد، بتواند از اعتكاف خارج شود؛ ولى بدون عذر جايز نيست[1].
آيات عظام بهجت، صافى، فاضل و نورى: آرى، چنين شرطى جايز است و اگر شرط كرد - هر زمان كه خواست - مى تواند از اعتكاف خارج شود[2].
آيات عظام سيستانى، مكارم و وحيد: مى تواند شرط كند كه اگر عذر عرفى يا شرعى برايش پيدا شد، بتواند از اعتكاف را خارج شود؛ ولى بدون عذر بنابر احتياط واجب، جايز نيست.[3]

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: